Read more about the article Sakhi Shabd Roop | Sakhi Shabd Roop In Sanskrit
Sakhi Shabd Roop

Sakhi Shabd Roop | Sakhi Shabd Roop In Sanskrit

Sakhi Shabd Roop Sakhi Shabd Roop - सखि ( मित्र) इकारान्त पुंल्लिंग शब्द रूप है। Sakhi Shabd Roop विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमासखासखायौसखायःद्वितीयासखायम्सखायौसखीन्तृतीयासख्यासखिभ्याम्सखिभिचतुर्थीसख्येसखिभ्याम्सखिभ्यःपंचमीसख्युःसखिभ्याम्सखिभ्यःषष्ठीसख्युःसख्योःसखीनाम्सप्तमीसखौसख्योःसखिषुसम्बोधनहे सखे !हे सखायौ !हे सखायः !Sakhi Shabd Roop दोस्तो आपको Sakhi…

Continue ReadingSakhi Shabd Roop | Sakhi Shabd Roop In Sanskrit