Pitr Shabd Roop In Sanskrit | पितृ शब्द के रूप भेद, चिह्न उदाहरण संस्कृत में

पितृ शब्द के रूप – (Pitr Shabd Roop In Sanskrit)

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमापितापितरौपितरः
द्वितीयापितरम्पितरौपितृन्
तृतीयापित्रापितृभ्याम्पितृभिः
चतुर्थीपित्रेपितृभ्याम्पितृभ्यः
पंचमीपितुःपितृभ्याम्पितृभ्यः
षष्ठीपितुःपित्रोःपितॄणाम्
सप्तमीपितरिपित्रोःपितृषु
सम्बोधन हे पितः हे पितरौ हे पितरः
Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *