भक्त शब्द के रूप : Bhakt Shabd Roop in Sanskrit

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाभक्त:भक्तौभक्ता:
द्वितीयाभक्तम्भक्तौभक्तान्
तृतीयाभक्तेनभक्ताभ्याम्भक्तैः
चतुर्थीभक्तायभक्ताभ्याम्भक्तेभ्य:
पंचमीभक्तात्भक्ताभ्याम्भक्तेभ्य:
षष्‍ठीभक्तस्यभक्तयो:भक्तानाम्
सप्‍तमीभक्तेभक्तयो:भक्तेषु
सम्बोधनहे भक्त!हे भक्तौ!हे भक्ता:!

Leave a Reply