अजन्त पुल्लिंग अध्यापक शब्द रूप संस्कृत (Adhyapak Shabd Roop in Sanskrit )

अध्यापक शब्द रूप –

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाअध्यापकःअध्यापकौअध्यापकाः
द्वितीयाअध्यापकम्अध्यापकौअध्यापकान्
तृतीयाअध्यापकेनअध्यापकाभ्याम्अध्यापकैः
चतुर्थीअध्यापकायअध्यापकाभ्याम्अध्यापकेभ्यः
पंचमीअध्यापकात्/अध्यापकाद्अध्यापकाभ्याम्अध्यापकेभ्यः
षष्ठीअध्यापकस्यअध्यापकयोःअध्यापकानाम्
सप्तमीअध्यापकेअध्यापकयोःअध्यापकेषु
संबोधनहे अध्यापक!हे अध्यापकौ!हे अध्यापकाः!

Leave a Reply