आपण शब्द के रूप : Aapan Shabd Roop in Sanskrit

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाआपणःआपणौआपणाः
द्वितीयाआपणम्आपणौआपणान्
तृतीयाआपणेनआपणाभ्याम्आपणैः
चतुर्थीआपणायआपणाभ्याम्आपणेभ्यः
पंचमीआपणात् / आपणाद्आपणाभ्याम्आपणेभ्यः
षष्‍ठीआपणस्यआपणयोःआपणानाम्
सप्‍तमीआपणेआपणयोःआपणेषु
सम्बोधनहे आपण!हे आपणौ!हे आपणाः!

Leave a Reply