सुर शब्द के रूप : Sur Shabd Roop in Sanskrit

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमासुरःसुरौसुराः
द्वितीयासुरम्सुरौसुरान्
तृतीयासुरेणसुराभ्याम्सुरैः
चतुर्थीसुरायसुराभ्याम्सुरेभ्यः
पंचमीसुरात् / सुराद्सुराभ्याम्सुरेभ्यः
षष्‍ठीसुरस्यसुरयोःसुराणाम्
सप्‍तमीसुरेसुरयोःसुरेषु
सम्बोधनहे सुर!हे सुरौ!हे सुराः!

Leave a Reply